19 Sty 2015

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. II SA/Wa 998/13 w sprawie interpelacji poselskiej


Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek udostępniania informacji o funkcjonariuszach publicznych. W związku z powyższym przepisem prawa rodzi się wiele wątpliwości, gdyż niejednokrotnie prawo do udostępnienia informacji publicznej przeplata się z prawem do prywatności i wówczas pojawia się dylemat – udostępnić czy nie udostępnić dane?

Strony sprawy

Jan S. (skarżący)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Przedmiot sprawy

Jan S. w czerwcu 2012 r. złożył do GIODO skargę w związku z umieszczeniem w dniu 7 czerwca 2003 r. na stronie internetowej I., prowadzonej przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, nieprawdziwych informacji dotyczących jego osoby. Skarżący uznał, iż godzą one w jego dobre imię oraz w jego firmę. Dane dotyczące Jana S. pojawiły się na stronie I. w związku z odpowiedzią Prokuratora Generalnego na interpelację poselską. Skarżący w piśmie do GIODO wniósł o podjęcie działań mających na celu usunięcie informacji ze wskazanej strony internetowej, gdyż opublikowane dane są niepełne w zakresie stanu faktycznego oraz zawierają błędy dotyczące ustaleń faktycznych a w związku z tym naruszają jego dobra osobiste.

GIODO 9 sierpnia 2012 r. skierował pismo do Szefa Kancelarii Sejmu z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Odpowiedź wskazywała, że Kancelarię Sejmu obowiązuje ustawa z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej a w związku z powyższym – jest ona obowiązana do udostępniania odpowiedzi na interpelacje poselskie. Szef Kancelarii Sejmu powołał się również na Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który zobowiązuje Kancelarię Sejmu do udostępnienia informacji publicznej również w Systemie Informacyjnym Sejmu.

30 października 2012r. GIODO wydał decyzję, która potwierdzała stanowisko wyrażone przez Kancelarię Sejmu a tym samym odmawiała uwzględnienia wniosku Jana S. Dodatkowo GIODO uznał, że zakres udostępnionych informacji (imię i nazwisko, informacja o byciu właścicielem firmy) był ściśle związany z wykonywaną przez skarżącego funkcją publiczną i nie odnosił się do sfery jego prywatności.

Jan S. odwołał się od wydanej decyzji i wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy.

6 marca 2013 r. GIODO wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższą decyzją Jan S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę zarówno GIODO jak i pełnomocnik Kancelarii Sejmu RP wnieśli o oddalenie skargi podtrzymując w całości własne stanowiska w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż skarga Jana S. nie zasługuje na uwzględnienie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Podsumowanie

Interpelacja jest stanowiskiem w sprawie publicznej wyrażonym przez organ władzy publicznej i jak każda informacja publiczna podlega udostępnieniu. Zakres danych ujawnionych w interpelacji musi jednak być adekwatny w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane.

Treść wyroku

II SA/Wa 998/13 – Wyrok WSA w Warszawie