04 Sty 2015

Dane osobowe


Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. Danymi osobowymi są zatem zarówno takie informacje, które pozwalają na bezpośrednie określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i te, które wprawdzie nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy użyciu nienadmiernych kosztów, czasu i działań, są wystarczające do jej ustalenia.